English Deutsch Français

ECMA a bezpečnost elektronických obojků

ECMA

Společnost VNT electronics s.r.o., výrobce profesionálních výcvikových pomůcek pro psy značky Dogtrace, je hrdým a aktivním členem asociace ECMA (Electronic Collar Manufactures Association - Asociace výrobců elektronických obojků).

Asociace ECMA se sídlem v Bruselu byla založena v roce 2004 z iniciativy největších výrobců elektronických výcvikových pomůcek pro psy. Cílem všech členů této asociace je vyvíjet a vyrábět kvalitní a spolehlivé tréninkové systémy, které respektují bezpečí zvířete a vylepšují komunikaci mezi majitelem a jeho psem.

Při nákupu elektronických obojků splňujících požadavky ECMA si mohou být majitelé jisti, že veškeré produkty jsou navrženy tak, aby chránily bezpečí jejich zvířete. Návody a tréninkové příručky všech členů asociace obsahují instrukce a rady pro bezpečné používání elektronických výcvikových pomůcek a umožňují tak všem majitelům využívat výcvikové systémy efektivně, zodpovědně a humánně. Produkty všech členů asociace ECMA splňují nejnovější technické normy a bezpečnostní parametry a jejich dodržování je přísně kontrolováno.

Asociace ECMA je přesvědčena o tom, že elektronické výcvikové obojky jsou při zodpovědném použití a v kombinaci s odměnou a pochvalou efektivní a humánní tréninkové prostředky pro profesionální trénink psů, pro výcvik psů s problematickým chováním, ale také pro každodenní domácí použití.

Pro více informací navštivte internetové stránky www.ecma.eu.com 

Reakce na výzvu k zákazu elektronických obojků z 23.1.2014

Angela Critchley, mluvčí, ECMA komentuje:

ECMA je odhodlána pomáhat chovatelům domácích zvířat pečovat a převzít odpovědnost za všechny psy - a nejen ty dobré. Domníváme se, že s využitím vysoce kvalitních, bezpečných výrobků mohou majitelé zajistit, že chování jejich psa je společensky přijatelné a je v souladu se zákonem na ochranu zvířat a se zajištěním odpovědnosti za bezpečnost širší veřejnosti.

Prohlášení naznačující, že elektronické výrobky způsobují bolest a strádání zvířat prokazují nedostatek povědomí o vědě a právu týkajících se dobrých životních podmínek zvířat a rozsah nabízených elektronických výcvikových produktů - jejich použití a praktické každodenní hodnoty.

ECMA plně akceptuje, že ne všichni psi vyžadují použití elektronických výcvikových produktů, a že tam, kde je to možné by měly být používány tréninkové metody na základě odměny. Nicméně, existuje řada psů u nichž vysoce kvalitní elektronické výcvikové  produkty udělali rozdíl mezi společensky přijatelnými, na místo odejmutí nebo dokonce usmrcení.

Členové ECMA podepsali přísný kodex praxe, kde všechny výrobky splňují nejnovější technické požadavky a poskytují uživatelské příručky s pevnými pokyny ke zlepšení kvality života psů a zároveň chrání životní podmínky zvířat. Pracujeme také s Defra k zajištění toho, aby členové produkty i nadále vyráběli a splňovali stanovené normy a dále vzdělávali uživatele o tom, jak užívat výcvikové produkty zodpovědně.

Věříme, že tyto body jasně ukazují, že společnost ECMA podporuje majitelé domácích zvířat a pomáhá jim pečovat o své psy odpovědně a s péčí a zároveň zajišťuje, že chování jejich psa plní povinnosti stanovené v zákoně o dobrých životních podmínkách zvířat, se zajištěním odpovědnosti za bezpečnost širší veřejnosti.

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE Angelu Critchley na +44 (0) 1257 208948, nebo email secretariat@ecma.eu.com

Více o ECMA

Asociace výrobců elektronických výrobků (ECMA) byla vytvořena v březnu 2004 jako důsledek rostoucího povědomí různých výrobců, kterým šlo o regulaci jejich průmyslu. Členové tohoto sdružení neustále usilují o zlepšení svých produktů a uživatelských příruček, které umožňují efektivní a spolehlivé cvičení a zároveň ochranu životních podmínek zvířat.

  • Dobře vycvičená domácí zvířata si užívají lepší kvalitu života, protože mají větší svobodu, aby prozkoumali své prostředí v bezpečí.
  • Efektivní a nenápadné ohraničující systémy chrání zvířata před nebezpečím a zároveň jim umožňují svobodu prozkoumat předem určené bezpečné prostředí.
  • Humánní proti-štěkací produkty spravují obtěžující štěkání rychle a efektivně, což umožňuje psům zůstávat v láskyplných domácnostech v městském prostředí.

Výrobky všech členů ECMA splňují nejnovější technické požadavky, které umožňují výcvik a zároveň chrání dobré životní podmínky zvířat. Všechny členské uživatelské příručky používají ECMA kodex jako referenci poskytující konzistentní pokyny pro efektivní metody výcviku a zároveň ochranu životních podmínek zvířat.

Technické požadavky a kodex praxe se vztahují na elektronické stimulace, vibrace, ultrazvukové, zvukové a sprejové obojky (dálkově ovládané trenéry, proti-štěkací obojky a ohraničující ploty), sledovací systémy a jakákoliv podobná elektronická zařízení pro výcvik.

ECMA usiluje o zlepšování kvality života zvířat v zájmovém chovu a zároveň ochranu životních podmínek zvířat. ECMA vítá diskuse o solidních vědeckých důkazech s cílem neustále zlepšovat účinnost a bezpečnost produktů.

 

Stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat  (ČR)

k používání obojků s elektrickým výbojem, ostnatých obojků a stahovacích obojků bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky u psů.

Ústřední komise pro ochranu zvířat je podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) příslušným orgánem ochrany zvířat, který doporučuje opatření a koordinuje plnění úkolů na úseku ochrany zvířat. Ústřední komise pro ochranu zvířat v souladu s touto svojí funkcí projednala a přijala na svém 88. zasedání dne 23.2.2006 následující Stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat k používání obojků s elektrickým výbojem, ostnatých obojků a stahovacích obojků bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky u psů.

Toto stanovisko je aktualizací Stanoviska Ústřední komise pro ochranu zvířat k používání elektrických, ostnatých a stahovacích obojků bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky, které bylo schváleno Ústřední komisí pro ochranu zvířat na 81. zasedání dne 31.5.2005.

Důvodem změny stanoviska je nový pohled Ústřední komise pro ochranu zvířat na používání obojků s elektrickým výbojem při výcviku psů. Tyto tzv. elektronické obojky prošly v posledních 8 - 10 letech bouřlivým technickým vývojem a nemají již téměř nic společného se svými předchůdci, které používaly mnohem větší intenzitu elektrického proudu a zcela, nebo téměř zcela, postrádaly jakékoli regulační prvky. Z důvodů ochrany zvířat a sjednocení standardů byla založena Mezinárodní asociace výrobců elektronických obojků (ECMA), která se touto problematikou důkladně zabývá, a kromě vlastního výzkumu rovněž zadává studie odborným a vědeckým pracovištím. Dnešní moderní výrobky od renomovaných výrobců, sdružených v ECMA, plně respektují šetrné zacházení se zvířaty, a jejich použití v mnoha případech napomáhá nahradit některé tradiční metody výcviku psů, které mohou být ke zvířatům mnohem méně ohleduplné.

 

S používáním výrobků, které nesplňují technické standardy požadované ECMA, nebo jsou dokonce vyrobeny svépomocně, Ústřední komise pro ochranu zvířat ovšem nadále nesouhlasí.

Podobná změna stanoviska se týká i tzv. elektronických ohradníků pro psy, které šetrným způsobem udržují zvíře ve vytyčeném prostoru a zabraňují jeho úniku. Při použití zařízení tohoto typu je však nutný, alespoň v prvním týdnu po instalaci, bedlivý dohled chovatele. Může totiž nastat situace, že zvíře přes varovný impuls ohradník překoná a zařízení mu pak paradoxně brání v návratu do původně vymezeného prostoru. Velmi vhodné je i vizuální zvýraznění jinak neviditelné linie ohradníku, např. barevnou páskou.

Změna stanoviska Ústřední komise pro ochranu zvířat se týká pouze výcviku psů. V rámci svodů a veřejných vystoupení Ústřední komise pro ochranu zvířat nadále trvá na zákazu používání elektronických obojků na těchto akcích a jeho zakotvení v příslušných řádech ochrany zvířat.

Ústřední komise pro ochranu zvířat nadále trvá také na zákazu používání tzv. elektronických antištěkačů, které mají omezit hlasové projevy psů. Používání těchto zařízení je v přímém rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) zákona.

Použití ostnatého nebo stahovacího obojku bez mechanické zábrany úplného zatažení smyčky (dále jen „stahovací obojek“) je porušením zákona a k chovu, výcviku, ani výchově zvířat, především psů, nelze takové obojky používat.

Pokud by chovatelé zvířat, především psů, při chovu a výcviku používali stahovací obojky, došlo by k porušení několika ustanovení zákona. Konkrétně by došlo k porušení § 4 odst. 1 písm. h), j,) m) a n) zákona.

Dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona se za týrání považuje:

  1. h) používat podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících pomůcek tak, že působí klinicky zjevné poranění nebo následné dlouhodobé klinicky prokazatelné negativní změny v činnosti nervové soustavy nebo jiných orgánových systémů zvířat,
  2. j) vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy,
  3. m) zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání,
  4. n) používat k vázání nebo k jinému omezení pohybu zvířete prostředky, které zvířeti způsobují anebo lze předpokládat, že budou způsobovat poranění, bolest nebo jiné poškození zdraví.

Použití stahovacích obojků je také porušením článku 7 Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu. Tato dohoda je součástí právního řádu České republiky, byla vyhlášena jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2000 Sb. m. s. Článek 7 upravuje výcvik a stanoví, že: „Žádné zvíře v zájmových chovech nesmí být cvičeno způsobem, který přináší újmu na jeho zdraví a kondici, zejména nesmí být nuceno překračovat své schopnosti nebo svou přirozenou sílu a nesmí být používáno umělých prostředků, které způsobují zranění nebo zbytečnou bolest, utrpení nebo úzkost.“

Pokud by takové obojky byly prodávány, byl inzerován jejich prodej nebo bylo propagováno jinak jejich použití, byl by takový skutek posuzován jako propagace týrání zvířat podle § 4a písm. b) zákona. Zákon za propagaci týrání považuje zejména zveřejnění popisu nebo vyobrazení, které navádí k postupům, praktikám chovu nebo výcviku, úpravám vzhledu zvířete a zásahům do jeho zdravotního stavu spojeného s týráním zvířete podle tohoto zákona, pokud v doprovodné informaci není uvedeno, nebo to jinak nevyplývá, že se jedná o činnosti zakázané tímto zákonem. Postih za propagaci týrání zvířat by tedy přicházel v úvahu především u prodejců takových obojků, u osob, které takové obojky inzerují nebo které jinak nabádají k jejich použití v rámci výchovy a výcviku zvířete.

Rovněž v řádech ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu, které schvaluje Ústřední komise pro ochranu zvířat na základě § 8 odst. 3, 6, 7 zákona a podle § 4 vyhlášky č. 192/2004 Sb., o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu, je třeba mezi zakázanými pomůckami uvádět obojky s elektrickým výbojem, ostnaté obojky a stahovací obojky bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky.

V řádech ochrany zvířat při chovu schvalovaných Ústřední komisí pro ochranu zvířat na základě § 8 odst. 7 zákona a § 5 vyhlášky č. 192/2004 Sb. je možné akceptovat použití obojků s elektrickým výbojem při výcviku psů.

Toto stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat není právně závazné a Ústřední komise jej přijala s vědomím, že výklad právních předpisů je v České republice oprávněn provádět pouze soud. Vyjadřuje však odborný názor Ústřední komise pro ochranu zvířat na tuto problematiku.

únor 2006

Další